Одгласи во времето

Автор: Михаил Шумковски

Издавач: Еврејска заедница во Република Северна Македонија

Место и година: Скопје, 2005

Јазик: македонски

ISBN: 9989-2426-1-5