Фениксот го победи огнот

Фениксот го победи огнот: 1944-2004 – 60 години постоење на Еврејската заедница во Република Македонија

Одговорен уредник: Здравко Шами

Уредник: Јасминка Намичева

Издавач: Еврејска заедница во Република Северна Македонија

Место и година: Скопје, 2004

Јазик: македонски и англиски

ISBN: 9989-2354-0-6