Евреите во Македонија: историја, традиција, култура, јазик и религија

Зборник на трудови; Меѓународна научна конференција

Издавач: Еврејска заедница во Република Северна Македонија

Место и година: Скопје, 2015

Јазик: македонски и англиски

ISBN: 978-608-65529-4-7