Евреите во Македонија низ вековите

Автор: Михаил Шумковски

Издавач: Еврејска заедница во Република Северна Македонија

Место и година: Скопје, 2011

Јазик: македонски и англиски

ISBN: 978-9989-2354-8-1