Нова израелска поезија: антологија

Избор: Зоран Анчевски, Амир Ор

Превод од англиски јазик: Зоран Анчевски

Издавач: Магор

поддржано од Еврејската заедница во Република Северна Македонија

Место и година: Скопје, 2001

Јазик: македонски

ISBN: 9989-851-51-4