Основни поими на јудаизмот

Автор: Цадик Данон

Издавач: Еврејска заедница во Република Северна Македонија

Место и година: Скопје, 2008

Јазик: македонски

превод од српски: Марија Алексиќ

ISBN: 9989-102-14-7