За човекот – за новиот човек

Автор: Михаил Шумковски

Издавач: Еврејска заедница во Република Северна Македонија

Место и година: Скопје, 2015

Јазик: македонски

ISBN: 978-608-65529-6-1